Bokslutskurs

Bokslutskurs – kurs i bokslut i Stockholm

Investera i en Bokslutskurs (Klicka här). Att göra ett bokslut kan ibland vara svårt och lite krångligt, även för den erfarne ekonomen, eftersom att det är mycket som ska göras och mycket som man måste tänka på.

Bokslutskurs är en bra ekonomikursPraktiskt bokslutsarbete innebär nämligen ganska mycket jobb. Det måste kollas att alla fakturor, både de till kunderna och de från leverantörerna, är regelrätt bokförda och att eventuellt obetalda fakturor betalas.

Har företaget lokaler och/eller inventarier så som till exempel bilar, maskiner eller liknande så är det aktuellt att göra periodiseringar och avskrivningar – vilket också måste kollas då bokslutet görs.

Likaså är avstämning av balanskonton också viktigt. En bokslutskurs i Stockholm är därför något att rekommendera för den som vill ha checklistor och vägledning med att snabba upp bokslutsarbetet.

När man gör bokslut är det också av vikt att göra en momsavstämning. Så att den inrapporterade momsen verkligen stämmer med de fakturor, kvitton och andra verifikationer som finns.

Inför bokslut – likvida medlen bör också kontrolleras då det är viktigt att de bokförda summorna överensstämmer med de tillgångar som faktiskt finns i kassan. Och på bankgirokonton och på de övriga ställen där företaget har sparade tillgångar.

Bokslutskurs som förenklar bokslutsarbetet

För att förenkla bokslutsarbetet är det att föredra att jobba efter en checklista med mallar. Detta för att vara säker på att allt som ska göras verkligen görs. Att gå en bokslutskurs i Stockholm som är praktisk ger varje ekonom de kunskaper som krävs för att på att effektivt sätt kunna upprätta ett bra bokslut. Utan att du behöver fastna på saker som exempelvis vad skillnaden på anläggningstillgångar och omsättningstillgångar är.

En bokslutskurs ger nämligen djupgående förståelse inom hur ett bokslut ska göras med bästa möjliga resultat.

Från redovisning till bokslut och deklaration

Steget från redovisning till bokslut är som tur är ofta inte speciellt stort. Sköts bokföringen kontinuerligt på ett bra sätt så minimerar det risken för att det ska bli väldigt mycket arbete när det är dags att göra årsbokslut. Men förutom att i överlag kontrollera och i vissa fall komplettera den bokföring som redan gjorts så är det några saker som sedan bokslutet måste innehålla. Det är en balansräkning, en resultaträkning och noter.

Balans- och resultaträkningen

Balansräkningen ska innehålla information om tillgångar, eget kapital och eventuella skulder som finns i företaget. Medan resultaträkningen helt enkelt visar företagets resultat från det gångna året, vilket förhoppningsvis är positivt. Noter är något som en del inte vet vad det är för något – och även en högt utbildad ekonom har inte alltid koll på det heller. Men kort beskrivet så är noter tilläggsbeskrivningar som lagts till i bokslutet. Men som lite mer ingående förklarar hur företaget värderat sina skulder och tillgångar. Till exempel hur de lagt upp avskrivningarna för en dyr maskin de köpt in. Allt sådant här och mycket mer kan man lära sig genom att gå en bokslutskurs i Stockholm.

Bokslutskurs som vägleder dig – Hjärtum Utbildning

Bokslut och årsredovisning är nästan samma sak. Hur ett företag ska göra det ena eller det andra beror på vilket typ av företag det är. Det enda som egentligen skiljer är att en årsredovisning måste innehålla en förvaltningsberättelse som innehåller de allra viktigaste händelserna under det år som passerat. Samt en del andra uppgifter som enligt lag ska finnas med i förvaltningsberättelsen, förutom de saker som också måste finnas med i bokslutet. Som ni säkert förstår finns det alltså några svårigheter som kan uppstå när man gör bokslut om man inte har tillräckligt djupgående kunskaper inom området. Därför kan en bokslutskurs som är praktisk hjälpa dig en bra bit på vägen.

Bokslutskurs i Stockholm

Bokslut är något som de flesta chefer med budget – och verksamhetsansvar årligen konfronterar. Bokslutet är den sammanfattning av årets aktiviteter, utgifter och intäkter som vid årets slut knyter ihop verksamheten. Därför bör man som verksamhetsansvarig ha en god kunskap om hur ett bokslut är uppbyggt. Och hur man på ett pedagogiskt sätt kan presentera det för en styrelse. Det är dock inte alla som på ett systematiskt sätt har satt sig in i hur ett bokslut skall genomföras.

Kurs i bokslut i Stockholm

En kurs i bokslut kan ge en god bild av vad som förväntas av den som arbetar med ett bokslut. En bokslutskurs är således en god investering för att säkerställa bokslut av hög kvalitet i organisationen. En kurs i bokslut i Stockholm kan också ge dig en bild av bakgrunden till varför vi gör bokslut, och vad som är viktigt att tänka på i samband med bokslutsarbetet.

Bokslut och bokföring har länge varit viktigt

Bokföring har som fenomen funnits länge. Man har hittat spår av bokföring så långt tillbaka som på 1200-talet. På 1400-talet introducerades begreppet genom munken Luca Pacioli, som kallats för bokföringens fader. Det är idag samma grunder som används i bokföring, som på den tiden. Journaler, konton, debet och kredit utgör grunden för att föra bok över de transaktioner som sker i en organisation. En intressant iakttagelse i gamla bokslut är att debet användes på grund av att negativa tal vid den tiden ännu inte hade uppfunnits. Idag, då det varit fullt möjligt att använda negativa tal, håller vi fast vid traditionen med debet och kredit.

En grundläggande bokslutskurs kan omfatta de elementära kunskaper som nämnts ovan, och som tar dig ganska långt i bokföringens värld. För mer djupgående bokföring kan dock en mer avancerad bokslutskurs behövas.

Kraven på att genomföra bokföring och presentera bokslut

Kravet på en organisation att genomföra bokföring och presentera bokslut har sin grund i Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. En bokslutskurs i Stockholm kan ge djupare kunskap om de krav som faktiskt ställs på en organisation i detta avseende. Det är inte bara lagar som styr att ett bokslut ska genomföras, och hur detta ska göras. Styrelsen i organisationer har oftast ett stort intresse i att tydligt kunna följa den utveckling som sker i organisationen.

Genom att gå en bokslutskurs i Stockholm kan du skaffa bra verktyg för att presentera detta på ett överskådligt, genomgående och tydligt sätt. Efter en genomgången kurs i bokslut har du skaffat dig grunder kring vad det juridiskt innebär att stänga ett verksamhetsår.

Årsbokslut och planering av bokslutsarbete

Bokslut är en given del i varje organisations planering. Vid ett bokslut avslutas alla räkenskaper för det gångna räkenskapsåret. Man sammanställer organisationens samtliga transaktioner och redovisar detta i form av balans- och resultaträkning för året. Om du kommer att medverka i din organisations bokslut och aldrig tidigare har gjort detta, kan en bokslutskurs i Stockholm vara att rekommendera.

Ett bokslut är inte en isolerad händelse som äger rum i slutet av året. Samtliga aktiviteter under året är delar som i slutet skall redovisas. Således är det klokt att under hela året kontinuerligt förbereda för det bokslut som slutligen kommer att presenteras. En kurs i bokslut i Stockholm kan ge en ökad inblick i hur man bör följa upp verksamheten under året för att säkerställa att de bokslut som görs visar en komplett bild av årets aktiviteter.

Verksamhetsberättelse

En organisations bokslut är tätt sammanlänkat med dess verksamhetsberättelse. För att beskriva det gångna årets aktiviteter och uppnådda mål skrivs en verksamhetsberättelse. Denna verksamhetsberättelse svarar på frågan hur organisationens mål har uppnåtts, och i hur stor utsträckning de aktiviteter som företagits har varit relevanta.

Bokslutet blir den del av verksamhetsberättelsen som i siffror svart på vitt kan visa vinster och utgifter, samt den balans man vid årets slut nått.

En bokslutskurs kan ge en god grund för att länka samman verksamhetsberättelse med bokslutets siffror, så att en överskådlig bild kan ges. En kurs i bokslut i Stockholm rekommenderas därför för alla chefer med budget- och verksamhetsansvar.

Bokslutskurs i Stockholm

När man gör ett bokslut ställs det aktuella årets siffror mot jämförelsetal från föregående år. På så vis kan man följa trenderna över åren inom de olika områden som organisationen arbetar med. Inför varje räkenskapsår görs också en budget och en prognos, och även denna har ofta sin grund i de jämförelsetal som skapats under det gångna året. En bokslutskurs i Stockholm kan mer ingående beskriva hur du kan analysera föregående års jämförelsetal och utifrån dessa skapa en budget för året.

Genom en kurs i bokslut kan du därför säkerställa att du har alla verktyg för att år efter år förbättra organisationens verksamhet, och också att kunna presentera detta på ett tydligt sätt.

Delårsbokslut

Halvvägs in i räkenskapsåret brukar man i varje organisation göra ett delårsbokslut. Ibland kan flera delårsbokslut äga rum; kvartalsvis eller tertialvis uppföljningar kan förekomma. Vanligast är dock att åtminstone ett bokslut efter det första halvåret genomförs. Delårsbokslutet är ett bra sätt att stämma av hur verksamheten har gått under den första halvan av året, och om man behöver ändra på någon trend för att nå prognosen för året.

Kurs i bokslut stärker ekonomiansvarig

En kurs i bokslut i Stockholm kan ge kunskaper kring hur ett delårsbokslut ska upprättas och vad man bör tänka på. Vidare kan en bokslutskurs ge guidning i hur man kan analysera resultaten och skifta riktning för att göra bättre resultat under årets andra hälft. Av den anledningen kan en kurs i bokslut ha stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i en organisation. Eftersom man genom kunskaperna man förvärvar genom en bokslutskurs kan påverka ekonomins riktning.

Bokslutskurs för effektivare bokslutsarbete

Bokslut är ett av de viktigaste verktygen och en av de mest centrala processerna för en organisation. Det är reglerat i lag att det ska genomföras, och det ger en bild av hur verksamheten har utvecklats under det gångna året. Därför kan en bokslutskurs i Stockholm rekommenderas för att säkerställa att bokslut med god kvalitet genomförs.

En bokslutskurs kan ge goda praktiska verktyg för att arbeta med bokslut. Vidare kan en bokslutskurs skapa en förståelse för bakgrunden till bokslut och vilka lagar som är involverade. Vidare kan en bokslutskurs hjälpa dig att på ett pedagogiskt och överskådligt sätt presentera organisationens bokslut för styrelse och ledning. Låt en kurs i bokslut göra skillnaden för dig och din organisation vid nästa års bokslut.